logo  
Добавъчни материали за заваряване
 
Електроди AWS БДС EN ISO PDF
OK 61.81 E347-16 E 19 9 Nb R 3 2 OK 61.81
OK 62.53 E309-16 ~E 22 12 R 1 2 OK 62.53
OK 67.13 E310-16 E 25 20 R 1 2 OK 67.13
OK 67.15 E310-15 E 25 20 B 4 2 OK 67.15
Заваръчни телове      
OK Autrod 309Si ER309Si G 22 12 H OK Autrod 309Si
OK Autrod 310 ER310 G 25 20 OK Autrod 310
OK Autrod 430Ti ER430 G Z 17 Ti OK Autrod 430Ti
OK Tigrod 310 ER310 W 25 20 OK Tigrod 310
OK Tigrod 430Ti ER430 W Z 17 Ti OK Tigrod 430Ti